Непазарни разходи и ползи

Модерният анализ “разходи — ползи” познава две групи методи за ценообразуване в сянка на непазарни блага: • преки методи — хората директно се питат за стойността на благото. Например, “Колко сте готови да платите … Продължете да четете Непазарни разходи и ползи

Независими проекти

Публичните проекти са независими, когато всеки проект е ориентиран към потребности, които не могат да бъдат задоволени чрез предприемането (осъществяването) на който и да било друг проект от съответната съвкупност. … Продължете да четете Независими проекти

Бюджетно ограничение

Бюджетно ограничение е налице, когато: • капиталовият бюджет на държавата е по-малък от сумата на инвестиционните разходи на всички атрактивни независими проекти; 9 • капиталовият бюджет на държавата е по-малък … Продължете да четете Бюджетно ограничение

Паричен трансфер

Представя ефекта от паричния трансфер върху равновесието на потребителя. Преди трансферa индивидът постига равновесие (максимизира своето индивидуално благосъстояние) в точка E0 (върху крива на безразличието I0) — потребява F0 единици храна и … Продължете да четете Паричен трансфер

От индивидуални предпочитания към колективни действия

Всеки човек има своите предпочитания. Едни обичат сладолед, други — не. Някои страшно харесват джаз, други мразят тази музика. Между “Фанта” и “Спрайт” моята съпруга предпочита “Фанта”, но най-много обича “Кока — Кола”. Според … Продължете да четете От индивидуални предпочитания към колективни действия

Правила за гласуване

Хората имат своите изисквания към избора на правило за гласуване. Основните “претенции” към правилото за гласуване могат да бъдат систематизирани така: да бъде приемливо от морално — етична гледна точка; да функционира … Продължете да четете Правила за гласуване

Консенсус

Най-екстремният вариант на правило за гласуване е т. нар. консенсус или абсолютно мнозинство — за да бъде избрана една алтернатива, тя трябва да бъде подкрепена от всички гласоподаватели. Възможно ли е доставянето … Продължете да четете Консенсус

Представителна демокрация

В съвременното демократично общество колективните (публични) решения се вземат от (пряко) избрани от народа представители, т.е. в условията на т. нар. представителна демокрация. Всеки гражданин разполага с един глас. Въпреки … Продължете да четете Представителна демокрация

Икономическа природа на публичното благо

Както отбелязахме в Параграф 1.2.3., чистото публично благо притежава две основни икономически характеристики: • неконкурентност в потреблението; и • невъзможност за изключване от ползите на благото. Диаметрална противоположност на чистото … Продължете да четете Икономическа природа на публичното благо

Таксономия на публичните блага

В икономическата теория съществуват различни подходи за класификация на публичните блага. Нашите предпочитания клонят към един от тях — класификация на публичните блага според степента на неконкурентност в потреблението на благото и … Продължете да четете Таксономия на публичните блага

Ефективно доставяне на публични блага: анализ на частичното равновесие

Условието за ефективно доставяне на едно чисто публично благо в рамките на анализа на частичното равновесие има следния вид: MSB = MSC (2.1) където: MSB са пределните обществени ползи от … Продължете да четете Ефективно доставяне на публични блага: анализ на частичното равновесие

Търсене на чисто публично благо

На този фон, кривата на съвкупно търсене D (функция на пределните обществени ползи от уличното осветление — MSB) извеждаме чрез вертикално сумиране на трите индивидуални криви на търсене (DM, DN и DL) — събиране … Продължете да четете Търсене на чисто публично благо

Разпределение на дохода

Разпределението на дохода в съвременното стопанство, основано на пазара, зависи от две групи фактори: • собственост върху факторите на производство — разпределение на човешкия капитал (знания, умения и т.н.) и разпределение на … Продължете да четете Разпределение на дохода

Клиринг и сетълмент на платежни инструкции

Изпълнението на безналични платежни операции, осъществявани по банков път, независимо от инструмента, формата или средството за комуникация, посредством които са инициирани, предполага задължаване и заверяване на платежни сметки. Когато платежните … Продължете да четете Клиринг и сетълмент на платежни инструкции

Видове платежни системи

Процедурата по нетиране при системите за нетен сетълмент предполага необходимостта от акумулиране на платежни инструкции за входящи и изходящи плащания, инициирани в рамките на предварително определен интервал от време (през … Продължете да четете Видове платежни системи

Рискове в платежните системи

Рисковете, свързани с функционирането на платежните системи могат да бъдат класифицирани в две основни категории: финансови и операционни. Финансовите рискове са сетълмент-риск и системен риск. Сетълмент-риск е рискът, че сетълментът … Продължете да четете Рискове в платежните системи

Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System, TARGET 2) TARGET 2

E платежна система за брутен сетълмент в реално време, съставена от системите за БСРВ на всяка от страните членки на Икономическия Монетарен Съюз и платежния механизъм на Европейската Централна Банка. … Продължете да четете Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System, TARGET 2) TARGET 2

Анализи

След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: • да дефинирате условията за Парето ефективност (анализ на частичното равновесие и анализ на общото равновесие); • да идентифицирате феномена … Продължете да четете Анализи

Кредитен анализ при потребителски кредити

Основните източници на информация при анализа на кредитоспособността на физически лица са: данните за представянето на клиента в ретроспективен план (при взаимоотношенията с банката, към която е насочено искането за … Продължете да четете Кредитен анализ при потребителски кредити

Кредитен анализ при малки и средни предприятия (МСП)

Кредитирането на МСП обикновено е свързано с приложението на повече ограничителни клаузи в кредитния договор, засилен мониторинг и относително по- кратки срокове поради специфични проблеми, свързани с: -информационното осигуряване на … Продължете да четете Кредитен анализ при малки и средни предприятия (МСП)