Първи етап на кредитния процес Анализ на кредитоспособността на потенциалния кредитополучател

Кредитоспособността представлява обективната способност и субективната готовност на определено физическо или юридическо лице да изпълни поетите задължения по кредита съобразно условията на кредитния договор. Оценката на кредитоспособността е процедура, осъществявана не само при първо установяване на кредитни отношения между клиента и банката, но и като част от дейността по текущо наблюдение на усвояването и обслужването при формирани кредитни експозиции, както и при преструктуриране на кредитното споразумение. Кредитният анализ изследва факторите, които могат да доведат до неизпълнение на задълженията по предоставен кредит. Най-общо предпоставките за кредитоспособност могат да се разделят на персонални и материални.

Източник: Първи етап на кредитния процес Анализ на кредитоспособността на потенциалния кредитополучател

При изписване на заглавието и етикетите "Първи етап на кредитния процес Анализ на кредитоспособността на потенциалния кредитополучател банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зщиус ешьз хь ниеасшхс, зидъея ьхьвсю хь ниеасшдяздядфхдяшшь хь здшехъсьвхс, ниеасшдздвк`ьшев фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • мц,лр ейдм кд у,еорйкрс м,фшеи дкд.рп кд у,еорйфимфиф/кфиййд кд мфйекшрд.крс у,еорйфмф.в'дйе. /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • mc,lr ejdm kd u,eorjkrs m,f[ei dkd.rp kd u,eorjfimfif/kfijjd kd mfjek[rd.krs u,eorjfmf.w'dje. /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • pyrwi etap na kreditniq proces analiz na kreditosposobnostta na potencialniq kreditopolu`atel banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.