Технология на кредитния процес. Кредитен риск. Обезпечение на кредитите

Организацията на управление на кредитната дейност в една търговска банка се основава на действащата нормативна база и разработената от банката кредитна стратегия и политика. Съгласно приложимите законови и подзаконови актове, търговската банка следва да: -осъществява кредитиране на договорна основа; -приема предвидените от закона обезпечения на кредита; -спазва ограниченията относно големите и вътрешните експозиции; -класифицира кредитните експозиции като редовни, под наблюдение, нередовни и необслужвани; -предприема необходимите мерки за ограничаване на кредитния риск, в т.ч.: -поддържане адекватността на собствения капитал и създаване на резерви за покриване на евентуални загуби по предоставени кредити (специфични резерви (провизии) за кредитен риск, както и на резерви с общо предназначение); -снижаване концентрацията на риск в кредитния портфейл; -организиране на система за вътрешен контрол. -прилага предвидените от закона действия за защита на интересите си при неизпълнение на задължения по предоставени кредити.

Източник: Технология на кредитния процес. Кредитен риск. Обезпечение на кредитите

При изписване на заглавието и етикетите "Технология на кредитния процес. Кредитен риск. Обезпечение на кредитите банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • шегхдвджс, хь ниеасшхс, зидъеял ниеасшех исянл дфеюзе`ехсе хь ниеасшсше фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • йенкф.фхрс кд у,еорйкрс м,фшеи= у,еорйек ,риу= ф/епме'екре кд у,еорйрйе /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • jenkf.fhrs kd u,eorjkrs m,f[ei= u,eorjek ,riu= f/epme'ekre kd u,eorjrje /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • tehnologiq na kreditniq proces. krediten risk. obezpe`enie na kreditite banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.