Упадъкът на Търновското царство

След смъртта на Йоан Асен II през 1241 година, царският венец се стоварил върху главата на неговия син от втората му съпруга унгарката Ана – Коломан I Асен (известен и под името Калиман), който все още бил дете. Той и регентският му съвет не били в състояние да противодействат на нито една от опасностите, които надвиснали над България.

Източник: Упадъкът на Търновското царство

При изписване на заглавието и етикетите "Упадъкът на Търновското царство Дубровник Златната орда Йоан III Дука Ватаци Коломан Коломан II Асен Константин Асен Стефан Урош I Татари Теодор II Ласкарис Теодор Ласкарис Упадъкът на България ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • кзьащнщш хь шщихдуяндшд ъьияшуд акфидухсн ювьшхьшь диаь тдьх iii акнь уьшьъс ндвдпьх ндвдпьх ii ьяех ндхяшьхшсх ьяех яшеоьх кидц i шьшьис шедади ii вьяньися шедади вьяньися кзьащнщш хь фщвжьис,
  • вмдоцуцй кд йц,кфлиуфйф шд,ийлф ов/,флкру п.дйкдйд ф,од ьфдк iii овуд лдйдшр уф.ф;дк уф.ф;дк ii диек уфкийдкйрк диек ийебдк в,фт i йдйд,р йефоф, ii .диуд,ри йефоф, .диуд,ри вмдоцуцй кд /ц.хд,рс
  • wmdocucj kd jc,kfliufjf [d,ijlf ow/,flkru p.djkdjd f,od xfdk iii owud ldjd[r uf.f;dk uf.f;dk ii diek ufkijdkjrk diek ijebdk w,ft i jdjd,r jefof, ii .diud,ri jefof, .diud,ri wmdocucj kd /c.hd,rs
  • upadykyt na tyrnowskoto carstwo dubrownik zlatnata orda joan iii duka wataci koloman koloman ii asen konstantin asen stefan uro[ i tatari teodor ii laskaris teodor laskaris upadykyt na bylgariq
Дубровник Златната орда Йоан iii Дука Ватаци Коломан Коломан ii Асен Константин Асен Стефан Урош i Татари Теодор ii Ласкарис Теодор Ласкарис Упадъкът на България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.