Втори етап на кредитния процес Мониторинг на формираните кредитни експозиции

На този етап се осъществява мониторинг на предоставените кредити, в частност по отношение на спазването на условията на кредитния договор (лимита на кредитиране (при кредитни линии), целевото използване на кредита, пълното и в съответствие с договорените срокове извършване на лихвените плащания и погашенията по главницата и т.н.). Банката оценява регулярно и при необходимост кредитния риск при отделните експозиции, като следи за наличието на ранни симптоми за превръщане на кредита в проблемен. Обстоятелства, като влошаване на прогнозираното финансово състояние на фирмата, влошаване качеството на обезпечението чрез замяна или промяна на стойността, просрочие на дължими плащания по лихва и/или главница, искане за изменение в условията по кредита и т.н., са сигнал за промяна в рисковия профил на експозицията; последното е основание за редуциране на определения вътрешен кредитен рейтинг, заделяне на допълнителни провизии в резултат на променената възстановима стойност на съответния актив, както и определяне на мерки, които следва да бъдат предприети за минимизирането на негативните последствия за банката (в зависимост от резултатите от анализа на причините, довели до съответната негативна промяна).

Източник: Втори етап на кредитния процес Мониторинг на формираните кредитни експозиции

При изписване на заглавието и етикетите "Втори етап на кредитния процес Мониторинг на формираните кредитни експозиции банки Капитал кредит финанси ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • ушдис ешьз хь ниеасшхс, зидъея пдхсшдисхж хь одипсиьхсше ниеасшхс еняздюсъсс фьхнс ньзсшьв ниеасш осхьхяс
  • лйф,р ейдм кд у,еорйкрс м,фшеи ;фкрйф,ркх кд бф,;р,дкрйе у,еорйкр еуимфпршрр /дкур удмрйд. у,еорй бркдкир
  • ljf,r ejdm kd u,eorjkrs m,f[ei ;fkrjf,rkh kd bf,;r,dkrje u,eorjkr euimfpr[rr /dkur udmrjd. u,eorj brkdkir
  • wtori etap na kreditniq proces monitoring na formiranite kreditni ekspozicii banki kapital kredit finansi
банки Капитал кредит финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.