Клетъчно ядро – устройство и функции. Кариотип

Клетъчно ядро се нарича най-големият клетъчен органел на еукариотните клетки, който е носител на наследствената информация. Тъй като клетъчните процеси в процеса на еволюция се усложнили неимоверно, възникнала необходимостта наследственият материал да се отдели от цитоплазмата и клетъчните процеси посредством плазмена мембрана и така се формирало клетъчно ядро.

Наличието на клетъчно ядро, като белег за класифициране

Не всички клетки притежават този органел. Безядрени са много организми и те формират две огромни надцарства – Еубактерия и Археа. Всички организми, чиито клетки имат клетъчно ядро са част от царство Еукариота и носят названието еукариотни организми. Към тях спадат както едноклетъчни, така също и…

Източник: Клетъчно ядро – устройство и функции. Кариотип

При изписване на заглавието и етикетите "Клетъчно ядро – устройство и функции. Кариотип ДНК кариотип хроматин хромозома ядро ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • нвешщ`хд ,аид – кяшидтяшуд с окхнъссл ньисдшсз ахн ньисдшсз гидпьшсх гидпдюдпь ,аид
  • у.ейц'кф со,ф – вий,фьийлф р бвкушрр= уд,рфйрм оку уд,рфйрм н,ф;дйрк н,ф;фпф;д со,ф
  • u.ejc'kf so,f – wij,fxijlf r bwku[rr= ud,rfjrm oku ud,rfjrm n,f;djrk n,f;fpf;d so,f
  • klety`no qdro – ustrojstwo i funkcii. kariotip dnk kariotip hromatin hromozoma qdro
ДНК кариотип хроматин хромозома ядро