Opлин Aлeĸcиeв: Peфopми в HKЖИ с цeл увеличаване cтaндapта нa жeлeзoпътните ycлyги – Money.BG

За подобряване ефективността на железопътната услуга, изграждането на единно европейско железопътно пространство, за използване на човешките и материалните ресурси, разговаряме с Орлин Алексиев – председател на Управителния съвет на ДП НКЖИ.

Източник: Opлин Aлeĸcиeв: Peфopми в HKЖИ с цeл увеличаване cтaндapта нa жeлeзoпътните ycлyги - Money.BG

При изписване на заглавието и етикетите "Opлин Aлeĸcиeв: Peфopми в HKЖИ с цeл увеличаване cтaндapта нa жeлeзoпътните ycлyги - Money.BG община София общински съветник Орлин Алексиев ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • opвсх aвeĸcсeу: peоopпс у hkэс я ъeв куевс`ьуьхе cшaхаapшь хa эeвeюoзщшхсше ycвyжс - moneyлbg дф;схь ядос, дф;схянс ящуешхсн дивсх ьвенясеу
  • op.рк a.eĸcрeл& peбop;р л hkгр и шe. вле.р'длдке cйaкоapйд кa гe.eпoмцйкрйе yc.yхр - money=bg ф/ъркд ифбрс ф/ъркиур ицлейкру ф,.рк д.еуирел
  • op.rk a.eĸcrel& pebop;r l hkgr i [e. wle.r'dldke cjakoapjd ka ge.epomcjkrje yc.yhr - money=bg f/yrkd ifbrs f/yrkiur iclejkru f,.rk d.euirel
  • oplin aleĸciew: pefopmi w hkvi s cel uweli`awane ctandapta na velezopytnite yclygi - money.bg ob]ina sofiq ob]inski sywetnik orlin aleksiew
община София общински съветник Орлин Алексиев