Пробуждане – техника на безопасност

Сега ви се намирате в много важен етап от своето развитие.

Вие напълно променяте строежа на вашата енергийна система и ставате човек на бъдещето.

От изключителна важност е, че  мислите положителни и негативни  много бързо  се проявяват в реалността.

И ако по-рано ви сте се молили за нещо и то е идвало при вас след година, или въобще не се е реализирало, заради недостатък на вашата лична енергия, то сега, всичко се променя много бързо.

Особеност на настоящето време е това, че желаното настъпва много бързо. Човек не успява да помисли за нещо и то вече идва в живота му.

Често се случва да мислите за даден човек и той да ви позвъни НАЛИ? Или щом търсите някаква информация – тя веднага се появява пред вас. Забелязали ли сте го това? Сега го Осъзнайте!

Осознайте, че сега вие можете със своите мисли и думи да привлечете много бързо определени събития.  По този начин вие привличате  не само това, което желаете, но и това, което нежелаете.

Страхувайки се постоянно и мислейки за негативни ситуации, вие ги привличате в своя живот.

Затова от изключителна важност е да съумете да контролирате своите мисли. Да мислите съзидателно.

Помнете, че всичко, което сега се случва в живота ви, първо е създадено в главата ви.

Вашите мисли…….

И не държавата, родителите, съседите, роднините, началника ….са виновни за това положение, от което вие сте недоволни. Вие просто сте допуснали това да се случи.

И всички драми и катастрофи, които се случват в нашия живот, да и на земята – се сътворят в нашите умове и страхове.

И знаете ли- вашето недоволство показва, че вие търсите изход.

А изходът е бил винаги до вас. Вътре във вас. Във вашето ДНК.

Вие просто се забравили, че Духът няма ръце, освен вашите, за делата в живота.

Време е да станете осъзнати, да разберете, че всички ние сме творци на нашата реалност, и най-сетне да се събудим. Да се заемем с почисване и освобождаване на пространството за новото и много по-доброто. Това почистване като начало трябва да стане в нашият ум и думи.

Добре е да се потрудите известно време за чистотата на своите мисли и думи, от колкото цял живот получавате негативни последствия от вашите негативни мисли.

Вие търсите изход към по-добър живот.

И първото, което трябва да направите, е да поемете отговорност за своя живот, мисли и думи.

Със всяко издишване освобождаваме наши мисли във физическия свят. Когато човек осъзнае, че всеки миг създава реалност и изпраща искане към света съгласно мислите си.

Ако вие искате здраве – мислете за здраве, а не за болести…..искате изобилие – мислете за изобилие, мислете за това, което нямата и ви е неободимо за да живеете по-добре.

По този начин във вашият живот всичко ще бъде така, както казвате.

Поемете отговорност за това.

И само изчиствайки съзнанието си, своите мисли и думи, вие ще можете с лекота да управлявате своята реалност.

Така, както искате, а не както се получи.

Надявам се успях да ви убедя във важността да следите за вашите мисли и думи.

И сега първото и много важно задание.

В близките дни много внимателно и в подробности наблюдавайте своите мисли и думи.

Анализирайте какво изпращате в ефира.

И ако вие уловите негативни мисли и думи, веднага ги преформулирайте в позитивни.

Запишете преработката на мислите в тетрадка. Пишете непременно – само така можете да закрепите измененията във вашето съзнание.

До като вие не се научите да мислите позитивно, вие ще излъчвате негативна енергоинформация и ще привличате именно тези уроци, които предизвикват вашите негативни мисли.

Нека всеки от нас изличва положителни мисли за себе си, за приятелите си, за обществото, за Земята и Вселената.

Е това, е много добра първа крачка към промяна, към установяване на един свят изпълнен с хармонични отношения и взаима любов.

А сега, аз ви пожелавам Хармония, Любов и Благоденствие.

При изписване на заглавието и етикетите "Пробуждане - техника на безопасност handmade аура бижута билки декорация дистанционно обучение естествени камъни здраве космоенергетика курсове мандали оргонити промоция разпродажба рейки семинари синергоетика чакри ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • зидфкэаьхе - шегхснь хь феюдзьяхдяш handmade ькиь фсэкшь фсвнс аендиьъс, асяшьхъсдххд дфк`ехсе еяшеяшуехс ньпщхс юаиьуе ндяпдехеижешснь нкиядуе пьхаьвс диждхсшс зидпдъс, иьюзидаьэфь иетнс яепсхьис ясхеиждешснь `ьнис
  • м,ф/вгодке - йенкруд кд /епфмдикфий handmade дв,д /ргвйд /р.ур оеуф,дшрс орийдкшрфккф ф/в'екре еийеийлекр уд;цкр по,дле уфи;феке,хейруд ув,ифле ;дкод.р ф,хфкрйр м,ф;фшрс ,дпм,фодг/д ,еьур ие;ркд,р ирке,хфейруд 'ду,р
  • m,f/wgodke - jenkrud kd /epfmdikfij handmade dw,d /rgwjd /r.ur oeuf,d[rs orijdk[rfkkf f/w'ekre eijeijlekr ud;ckr po,dle ufi;feke,hejrud uw,ifle ;dkod.r f,hfkrjr m,f;f[rs ,dpm,fodg/d ,exur ie;rkd,r irke,hfejrud 'du,r
  • probuvdane - tehnika na bezopasnost handmade aura bivuta bilki dekoraciq distancionno obu`enie estestweni kamyni zdrawe kosmoenergetika kursowe mandali orgoniti promociq razprodavba rejki seminari sinergoetika `akri
handmade аура бижута билки декорация дистанционно обучение естествени камъни здраве космоенергетика курсове мандали оргонити промоция разпродажба рейки семинари синергоетика чакри