Трансметал ЕООД – Строителство, Бетон, Арматура, Разрушаване, Скрап.

Вече 20 години на пазара „Трансметал’’ ЕООД се специализира в изкупуване, преработка
и търговия на широка гама черни и цветни метали.
Разполага с четири площадки, намиращи се в градовете: Велинград, Септември, Пловдив и
Чирпан.
Притежава разрешително съгласно ЗУО за събиране,транспортиране, третиране,
оползотворяване на отпадъци.

Изкупува ИУМПС, като издава удостоверения за дерегистрация пред КАТ. Съхраняват се и
ръчно се разкомплектоват приетите ИУМПС в обособена зона.
Дружеството разполага с кантар за претегляне на Строителни отпадъци. Те могат да бъдат
трошени, раздробявани с мобилна челюстна трошачка, съгласно изискванията на Наредбата за
Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Подготвените след раздробяване инертни отпадъци, ще се използват за възстановяване на
терени в изкопни зони.

„Трансметал” ЕООД притежава модернизиранбетонов възел в гр. Велинград с
капацитет 60 куб/час. Производствотона бетон и бетонови разтвори обхваща всички
видове класове: от С8/10 – С30/37, включително и клас по водонепропускливост и
мразоустойчивост.
Произвежданите бетонови разтвори са с необходимите сертификат за съответствие 06-
НУРВСПСРБ-103- 5/30.10.2017 за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Р България.

Със собствен арматурен двор с капацитет 400 тона месечно в гр. Велинград, редлага на своите
клиенти всички видове арматурни заготовки и ел.заварени мрежи, осигурява прецизно
изпълнение на огънатите елементи – бигли, столчета, детайли за греди и стълбища. С точност
и бързина се изпълняват заявки на индивидуални клиенти, както и заявки по планове на
производствени и търговски обекти и множество жилищни и бизнес сгради.

Фирмата използва собствена специализирана техника: 65-тонен верижен багер
„Либхер” 954 със стрела 28 метра; верижен багер „Либхер” 900 – Литроник; верижен
24-тонен Либхер 924 верижен; верижен багер „Катерпилар” 320 С, 21-тонен 210
Хюндай LC 7 A, верижен багер Хитачи ZAXIS 250 LCN, комбиниран багер Кейс – от
22 до 24-тона с разнообразен прикачен инвентар – хидравлична ножица, хидравличен
чук и щипка за разрушаване, кофа за изравняване на терена.

Цялата налична техника се отдава по наем.

Източник: Трансметал ЕООД - Строителство, Бетон, Арматура, Разрушаване, Скрап.

При изписване на заглавието и етикетите "Трансметал ЕООД - Строителство, Бетон, Арматура, Разрушаване, Скрап. арматура бетон бетонов възел разрушаване скрап строителна техника строителство събаряне трансметал черни и цветни метали ", понякога те могат да бъдат написани като:

  • шиьхяпешьв едда - яшидсшевяшудр фешдхр ьипьшкиьр иьюикцьуьхер яниьзл ьипьшкиь фешдх фешдхду ущюев иьюикцьуьхе яниьз яшидсшевхь шегхснь яшидсшевяшуд ящфьи,хе шиьхяпешьв `еихс с ъуешхс пешьвс
  • й,дки;ейд. еффо - ий,фрйе.ийлфя /ейфкя д,;дйв,дя ,дп,втдлдкея иу,дм= д,;дйв,д /ейфк /ейфкфл лцпе. ,дп,втдлдке иу,дм ий,фрйе.кд йенкруд ий,фрйе.ийлф иц/д,ске й,дки;ейд. 'е,кр р шлейкр ;ейд.р
  • j,dki;ejd. effo - ij,frje.ijlfq /ejfkq d,;djw,dq ,dp,wtdldkeq iu,dm= d,;djw,d /ejfk /ejfkfl lcpe. ,dp,wtdldke iu,dm ij,frje.kd jenkrud ij,frje.ijlf ic/d,ske j,dki;ejd. 'e,kr r [lejkr ;ejd.r
  • transmetal eood - stroitelstwo, beton, armatura, razru[awane, skrap. armatura beton betonow wyzel razru[awane skrap stroitelna tehnika stroitelstwo sybarqne transmetal `erni i cwetni metali
арматура бетон бетонов възел разрушаване скрап строителна техника строителство събаряне трансметал черни и цветни метали